วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

DphpBB3 Last Topics


Warning: fopen(/home/ipespacth/domains/pensri.net/public_html/logs/2015-09-02.error.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/ipespacth/domains/pensri.net/public_html/libraries/joomla/error/log.php on line 202
DPLT Database error

Login Form

Welcome to the Frontpage

ความหมาย m-Learning

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

ความเป็นมาของ M-Learning

สำหรับความเป็นมาของ M-Learning ถือเป็นการพัฒนาการของนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เริ่มต้นมาจากนวัตกรรมการเรียนการสอนทางไกล หรือ d-Learning (Distance Learning) คือ สื่อการเรียนการสอนทางไกลผู้เรียนจะเรียนด้วยตัวเองที่บ้านโดยไม่ต้องเดิน ทางไปเรียนที่ต่างประเทศหลักสูตรนี้จะเปิดรับสมัครตลอดทั้งปีซึ่งเปิดโอกาส ให้ผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเท่า นั้น และการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning (Electronic Learning) คือ เป็นการเรียนรู้ ผ่านสื่อทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายไร้สายด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับ การเรียนรู้ การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ของมนุษย์ E-Learning เป็น คำที่มีความหมายค่อนข้างกว้าง และครอบคลุมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากมาย เช่น คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ดังภาพประกอบต่อไปนี้


ความสัมพันธ์ระหว่าง D-Learning E-Learning และ M-Learning

ความหมาย ลักษณะสำคัญของ M-Learning

สำหรับความหมายของ M-Learning มีการให้คำจำกัดความของ M-Learning นั้นน่าจะแยกพิจารณาเป็น 2 ส่วน จากรากศัพท์ที่นำมาประกอบกัน
ก็คือ

1. Mobile (Devices) หมายถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องเล่น หรือแสดงภาพที่พกพาติดตัวไปได้ ดังที่จะได้ยกตัวอย่างต่อไป

2. Learning หมาย ถึงการเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากบุคคลปะทะกับสิ่งแวดล้อมจึงเกิด ประสบการณ์ การเรียนรู้เกิดขึ้นได้เมื่อมีการแสวงหาความรู้ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น รวมไปถึงกระบวนการสร้างความเข้าใจ และถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล

เมื่อพิจารณาจากความหมายของคำทั้งสองแล้วจะพบว่า Learning นั่นคือแก่นของ M-Learning เพราะเป็นการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งก็คล้ายกับ E-Learning ยุคศตวรรษที่ 21 ที่เป็นการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

ลักษณะที่สำคัญของ m-Learning คือ เป็นการเรียนทางไกล และเวลาที่ไม่ตรงกันระหว่างครูและนักเรียน การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการใหม่ของการศึกษาทางไกลที่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสารเทศ ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม เป็นการเรียนรู้ที่ครูและนักเรียนสามารถติดต่อกันได้จากที่ห่างไกลและเวลา เดียวกันได้